فرصت ویژه خرید آخر سال دامنه

11 Mar 2022

با توجه به کاهش قیمت دامنه های بین المللی و اعمال تخفیف آخر سال در یاسین هاست، فرصت مناسبی جهت ثبت، انتقال و تمدید دامنه های ملی و بین المللی به وجود آمده است.

توصیه ما این است که در اولین فرصت نسبت به سفارش دامنه اینترنتی خود اقدام فرمایید.

این فرصت کاملا محدود بوده و زمان محدودی این شرایط برقرار می باشد.