تمدید دامنه بین المللی

جهت تمدید دامنه، با توجه به شرایط دامنه ی خود، یکی از روش ها را انتخاب کنید:

در صورتی که دامنه بین المللی خود را از طریق Yasinhost.com ثبت کرده باشید، با نزدیک شدن به تاریخ انقضا می توانید از ناحیه کاربری خود نسبت به تمدید آن به مدت مورد نیاز اقدام نمایید.

اگر دامنه شما از طریق شرکت دیگری ثبت شده باشد، با انجام مراحل انتقال دامنه، به صورت خودکار، دامنه یک سال تمدید خواهد شد و بعد از آن دامنه مانند دیگر دامنه های ثبت شده در YasinHost.com به سادگی قابل تمدید خواهد بود.

در هر دو حالت تمدید، با ثبت دامنه در ناحیه کاربری، می توانید تمام تنظیمات را از قسمت مدیریت دامنه انجام دهید و از امکانات کامل پنل دامنه برخوردار باشید.

توجه کنید

یاسین هاست تمام دامنه هایی را که منتقل می شوند، یک سال تمدید خواهد کرد. مهمترین نکته برای انتقال و تمدید دامنه ملی این است که پیش از اقدام، حتما در سایت ایرنیک، تمام قسمت های رابط های مجاز را بر روی « همه » تنظیم کنید و در قسمت رابط های تمام دامنه های خود نیز شناسه ta5203-irnic را به عنوان نماینده ثبت نمایید.

اسکرول