تمدید دامنه بین المللی

جهت تمدید دامنه، با توجه به شرایط دامنه ی خود، یکی از روش ها را انتخاب کنید:

در صورتی که دامنه بین المللی خود را از طریق Yasinhost.com ثبت کرده باشید، با نزدیک شدن به تاریخ انقضا می توانید از ناحیه کاربری خود نسبت به تمدید آن به مدت مورد نیاز اقدام نمایید.

اگر دامنه شما از طریق شرکت دیگری ثبت شده باشد، با انجام مراحل انتقال دامنه، به صورت خودکار، دامنه یک سال تمدید خواهد شد و بعد از آن دامنه مانند دیگر دامنه های ثبت شده در YasinHost.com به سادگی قابل تمدید خواهد بود.

در هر دو حالت، با ثبت دامنه در ناحیه کاربری، می توانید تمام تنظیمات را از قسمت مدیریت دامنه انجام دهید و از امکانات کامل پنل دامنه برخوردار باشید.

تمدید دامنه بین المللی
اسکرول