Base de Conhecimento

 Categorias

 دامنه بین المللی (com,net,org, ...) 2
راهنمای ثبت، تمدید و انتقال دامنه های بین المللی
 دامنه ملی ایران (IR) 6
راهنمای ثبت، تمدید و انتقال دامنه های ملی ایران

  Artigos

تنظیم (Set) کردن DNSبرای دامنه
  در صورتی که دامنه و هاست خود را از یاسین هاست تهیه کرده اید، از طریق آموزش زیر می توانید اقدام...