مرکز آموزش

  Viewing articles tagged 'دامنه'

چرخه حیات دامنه بین المللی
دامنه های ملی پس از ثبت باید در بازه های زمانی مشخص تمدید شوند تا مالکیت شما سلب نشود. اما سلب...